Manjaro
Image default
Internet

Re-integratie van uw zieke werknemer via een outplacementtraject

Het ligt primair op de weg van de werkgever om aan zieke werknemers passende arbeid aan te bieden. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven te gaan. De werkgever moet een functie aanbieden en zo nodig opdragen. Het enkel attenderen op vacatures binnen de organisatie of laten kennismaken met een manager is niet genoeg. Het louter informeren naar vacatures bij andere bedrijfsonderdelen of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures voor openstaande functies is niet voldoende. De werkgever moet actief zoeken, bemiddelen, begeleiden en ondersteunen naar passend werk binnen het eigen bedrijf. Uiteraard geldt daarbij dat naarmate het bedrijf groter is, er meer mogelijkheden tot herplaatsing zullen zijn. Wanneer een werknemer zelf voorstellen voor ander passend werk binnen het bedrijf doet, dient de werkgever daar positief op te reageren. Afwijzing kan alleen plaatsvinden indien de werkgever dit voldoende motiveert. Zelfs in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken naar mogelijkheden om een werknemer met functionele beperkingen toch gedeeltelijk aan het werk te houden. Ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijke karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren. Alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven.
Van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het ook op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat. Als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing niet verlangd worden. Hierbij geldt overigens wel dat het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld, geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen is.

Extern zoeken naar werk

Indien interne herplaatsing niet mogelijk is, dan zal ook extern naar werk gezocht moeten worden middels een tweede spoor re-integratietraject. UWV gaat er in de regel vanuit dat na uiterlijk 1 jaar ziekte ook extern gezocht moet worden indien er op dat moment intern nog geen zicht is op een blijvende herplaatsing. Het extern zoeken naar werk wordt veelal uitbesteed aan een gespecialiseerd outplacementbureau, maar betekent overigens niet dat er dan niet meer intern naar werk gezocht dient te worden. Die verplichting blijft bestaan zolang er sprake is van een dienstverband.

https://www.outplacementverzekering.nl